A Inspección de Transporte priorizará en 2023 o control do prezo do transporte, da morosidade e da carga e descarga.

A Subdirectora Xeral de Inspección de Transporte Terrestre do Ministerio, acompañada dos responsables de inspección de varias Comunidades Autónomas, presentou hoxe 21 de novembro ás federacións de transportistas o Plan de Inspección de transporte por estrada para 2023.   

O Plan da inspección de transportes por estrada priorizará o próximo ano atender ás novidades lexislativas aprobadas nestes últimos meses, en concreto en materia de loita contra a morosidade, o control dos prezos do transporte e o cumprimento da prohibición da carga e descarga de forma xeralizada.

En canto á loita contra a morosidade no ámbito do transporte de mercadorías por estrada, a Lei 13/2021, de 1 de outubro, pola que se modifica a LOTT en materia de infraccións,  publicada no BOE de 2 de outubro de 2022, introduciu un réxime sancionador progresivo dirixido ás empresas cargadoras, intermediarias e frotistas que paguen aos transportistas a máis de 60 días desde a prestación do servizo de transporte, baixo o seguinte criterio de progresividade:

tabla baremos

Hai que reparar en que o prazo dos 60 días é desde a prestación do servizo, non desde a data da factura. Por tanto, unha factura emitida o último día do mes que inclúa servizos de transporte realizados durante todo o mes, deberá ser abonada como moi tarde aos 45 días da súa emisión.

O prezo do transporte

O prezo acordado do transporte, así como o importe dos gastos relacionados (carga e descarga), que deberá cubrir o total dos custos efectivos soportados pola empresa transportista conforme o establecido polo Real Decreto-Lei 14/2022, de 1 de agosto, será obxecto tamén de control prioritario en 2023.

Será necesario controlar polos servizos de inspección o contido das cartas de porte e a emisión das mesmas, así como aqueles outros documentos contractuais complementarios nos que veña reflexado o prezo. Para iso, comezarán as inspeccións a través das empresas cargadoras e operadores de transportes, establecendo o seguimento da cadea de empresas implicadas ata chegar ao porteador efectivo dos servizos de transporte contratados.

Hai que recordar que, ao abeiro dese Real Decreto-Lei 14/2022, de 1 de agosto, cargador e transportista son responsables da emisión da carta de porte, e a infracción por non emitir dita carta é graduada como grave con multa de ata 1.000 euros, sendo sancionado tanto o transportista efectivo como o seu cliente, agás en caso de que calquera deles probe que non foi responsable do incumprimento. Ademais, tamén ten a consideración de grave con multa de ata 800 euros a non inclusión do prezo na carta de porte e de ata 600 euros se non figura algunha das restantes mencións obrigatorias.

Así mesmo, dito Real Decreto-Lei 14/2022 establece como infracción moi grave, con multa de ata 4.000 euros, o pagamento ao transportista efectivo dun prezo inferior ao total de custos efectivos individuais soportados ou asumidos por este. Non obstante, para que se poida impor a sanción deberanse dar 2 requisitos conxuntamente: ten que tratarse dun contrato de transporte para un único envío (non servizos continuados) e ten que existir “asimetría” entre as partes contratantes. 

A carga e descarga

En canto ao control das operacións da carga e descarga, o Real Decreto-Lei 3/2022, de 1 de marzo e o Real Decreto-Lei 14/2022,  cuxa entrada en vigor data de setembro do presente ano 2022, requirirá o control presencial por parte dos Inspectores de Transportes coa finalidade de proceder ao control da participación dos conductores nesas tarefas. 

Tipifícase como infracción moi grave a realización das operacións de carga ou descarga polo condutor do vehículo contravindo as limitacións recollidas nesta lei. Presúmese que a responsabilidade por dita infracción corresponde tanto á empresa transportista, baixo cuxa dirección actúe o condutor do vehículo, como ao cargador, expedidor, intermediario e destinatario que interveñan no transporte. Sancionaranse con multa de 4.001 a 6.000 euros.

Outras consideracións da Inspección de Transporte

Co obxectivo de que os controis poidan ser o  máis efectivos posible, realizaranse naqueles puntos onde se poida detectar un maior volume de actividade de transporte como poden ser os portos, polígonos industriais, grandes cargadoras, centros loxísticos, etc. Será prioritaria a realización dos controis nas grandes empresas cargadoras e centros loxísticos ao longo de 2023 cando os controis se leven a cabo polos membros da Inspección de Transportes. 

Teranse en conta as distintas denuncias provenientes de asociacións, institucións e dos particulares realizadas nos distintos medios telemáticos implantados polas administracións de transporte. Neste sentido, a Inspección de Transporte do Ministerio destacou que a posta en marcha este ano 2022 do Buzón anónimo de colaboración coa Inspección ten suposto un instrumento moi importante na planificación das actuacións inspectoras. 

Todos estes obxectivos levaranse a cabo tanto nas sedes das empresas como en estrada. De feito, os membros da Inspección de Transporte terán como actividade prioritaria a sede das empresas. 

Así mesmo, continuarase o control sobre as empresas que ofertan servizos de transporte on-line, en especial no que atinxe a plataformas de paquetería que, en vehículos diversos, intermedian habitualmente sen estaren autorizadas.