O DOG publica hoxe unha ampliación de crédito que permitirá cubrir todos expedientes de axudas ao achatarramento presentados e novos expedientes que se presenten agora.

O prazo de presentación de axudas estará aberto ata 30 de abril de 2024.


A Xunta de Galicia decidiu mobilizar 9 millóns de euros máis para as axudas á transformación das frotas do transporte de viaxeiros e mercadorías. Esta é a segunda ampliación de crédito do Goberno galego, alcanzándose así os 29,5 millóns de euros, de xeito que se poderán atender ás máis de 1.200 solicitudes de axudas presentadas desde 2022 as e mais aínda poder cubrir novas solicitudes que se presenten desde agora.

De entre as distintas liñas que ten esta convocatoria de axudas á transformación das frotas do transporte de viaxeiros e mercadorías, as actividades con máis solicitudes presentadas son, en primeiro lugar, o achatarramento, que antes desta ampliación esgotou o crédito; e en segundo a adquisición de novos vehículos de enerxías alternativas, na que xa se outorgaron máis de 4 M €.

O prazo para a presentación de novas solicitudes estará aberto ata 30 de abril de 2024, pero a limitación de crédito fai aconsellable facelo o antes posible a quen teña esa intención.


(Recordatorio)

Bases reguladoras da liña de axudas ao achataramento

A) ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE

Subvenciónase o achatarramento e baixa definitiva en circulación de vehículos matriculados en España. A axuda ten un carácter incentivador, polo tanto non se poderá facer a actuación (o achatarramento) antes de presentar a solicitude da axuda.

B) LÍMITES POR BENEFICIARIO

Persoas xurídicas: Máximo 30 vehículos
Persoas físicas: 1 vehículo

C) IMPORTE DAS AXUDAS

D) RÉXIME DE MÍNIMIS

En caso de empresas de transporte, existe a limitación xeral de 100.000 € en axudas de mínimas en 3 exercicios consecutivos.

E) REQUISITOS PARA PERCIBIR A AXUDA

  1. Acreditar a baixa definitiva en circulación dun vehículo matriculado en España, mediante a presentación do correspondiente certificado acreditativo da baixa definitiva do vehículo a achatarrar no Rexistro de Vehículos de DGT e o certificado de destrución ou tratamento medioambiental.
  2. Ostentar a titularidade do vehículo a achatarrar alomenos durante os 2 anos anteriores á data de solicitude da axuda.
  3. Presentar o último recibo do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica, debidamente abonado, alomenos desde 2019.
  4. O vehículo a achatarrar deberá ser de categoría M2, M3, N2 ou N3, e estar matriculado en España con anterioridade a 01/01/2019.
  5. Deberá ter estado adscrito a unha autorización de transporte público nos 2 anos anteriores á data de solicitude da axuda.

F) PRAZO SOLICITUDES

O prazo para a presentación de novas solicitudes rematará o 30/04/2024.

G) PRAZO MÁX. XUSTIFICACIÓN

A xustificación da axuda deberá realizarse co prazo máximo de 12 meses desde a resolución de concesión da axuda.