Requisitos para percibir a axuda ao combustible o segundo semestre do ano

As empresas titulares de vehículos diésel de MMA superior a 7,5 Tn, se percibiron a axuda ao combustible durante o 1º semestre, só terán que verificar a súa relación de matriculas no Censo do Gasóleo Profesional está actualizada e repostar con tarxetas válidas.

Non obstante, as empresas titulares de vehículos excluídos deste Censo deberán presentar en todos os casos unha nova  solicitude de axuda a partir do 18 de setembro.

Vehículos dados de alta no Censo do Gasóleo Profesional

O 29 de xuño publicouse no BOE o Decreto-Lei de 27 de xuño de novas medidas pola guerra de Ucraína, incluíndose para este 2º semestre de 2023 unha nova axuda extraordinaria pola alza dos combustible para autónomos e empresas de transporte de mercadorías e viaxeiros (isto é, camións pesados, lixeiros, furgóns, autobuses, taxis, vtcs e ambulancias). Só poderán ser beneficiarios das axudas os transportistas cos vehículos adscritos á autorización de transporte a 30 de xuño de 2023.

Polo que respecta aos vehículos con dereito a gasóleo profesional, tal como xa se informou, a axuda ascende a 10 cts en litro polas repostaxes do 3º trimestre e de 5 cts en litro polas do 4º trimestre.

De igual forma que no caso da axuda extraordinaria ao combustible do 1º semestre de 2023, para poderen ser beneficiarios da axuda extraordinaria neste 2º semestre do ano, as empresas titulares de vehículos diésel de MMA superior a 7,5 Tn deberán estar dadas de alta no Censo do Gasóleo Profesional, coa relación de matrículas actualizada e repostar en estacións de servizo con tarxetas de carburante válidas para gasóleo profesional ou depósitos propios autorizados pola AEAT.

Os transportistas que xa se beneficiaron da axuda no 1º semestre do ano, non terán que facer ningún novo trámite. Automaticamente, seguirán percibindo o abono da axuda na conta cada mes.

Vehículos sen dereito a devolución do Gasóleo Profesional

Tal como xa se informou, os titulares de vehículos con autorización en vigor excluídos do gasóleo profesional (camións e furgóns diésel que non superan as 7,5 Tn de MMA ou camións de calquera tamaño propulsados por GNC, GNL ou GLP) percibirán a seguinte cantidade fixa:

  • Camións pesados MDPE con MMA ≥ 7,5 Tn e carburante GLP, GNC ou GNL: 1.845 €
  • Camións pesados MDPE con MMA < 7,5 Tn: 500 €
  • Furgóns lixeiros MDLE con MMA ≤ 3,5 Tn: 225 €

Neste caso, as empresas transportistas titulares destes vehículos deberán presentar unha nova solicitude de axuda ao combustible ante a Axencia Tributaria a partir do 18 de setembro, idéntica á presentada no 1º trimestre, conforme ao formulario que se colgará na web da Axencia Tributaria en setembro.

Empresas con vehículos no Censo e vehículos excluídos do Censo

As empresas que sexan titulares ao mesmo tempo de vehículos de alta no Censo do Gasóleo Profesional e de vehículos excluídos do gasóleo profesional, deberán cumplir cos requisitos indicados en cada un dos casos.

Seguramente che interesen tamén os seguintes temas: