O Goberno mantén para 2024 o límite de 125.000€ para seguir acollido aos módulos pero elimina a axuda de 5cts no combustible.

  • O Goberno aprobou no Consello de Ministros de onte manter idénticos límites de facturación para que os autónomos poidan continuar acollidos ao réxime de módulos en 2024, réxime que desaparecerá en 2025 unha vez se aprobe a nova lei que estableza o novo sistema de tributación dos autónomos para 2025. 
  • Pola contra, decidiu non prorrogar as axudas ao combustible para os transportistas en vigor, polo que o 31 de decembro desaparecerán as bonificacións ao diésel, particularmente os 5 cts para os transportistas de alta no gasóleo profesional.


O Real Decreto-Lei 8/2023, de 27 de decembro, polo que se adoptan medidas para afrontar as consecuencias económicas e sociais derivadas dos conflitos en Ucraína e Oriente Próximo recolle, entre outras, o mantemento para 2024 do actual límite de facturación para poder continuar acollido ao réxime de estimación obxectiva (módulos), xustificándoo o Goberno na necesidade de “evitar o incremento para os pequenos autónomos das súas obrigas formais e de facturación”.

Así, por sétimo ano consecutivo, o límite máximo de facturación anual en 2023 para poder continuar acollido ao réxime de módulos en 2024, tanto en IRPF como en IVE, queda establecido en 125.000 euros, polo que na práctica o novo límite de facturación máis reducido que se aprobara en 2016 non chegou a entrar en vigor polas sucesivas prórrogas aprobadas polos sucesivos gobernos de distinta cor durante estes anos.

En todo caso, 2024 será o último ano en el que seguramente pervivan os módulos, do que durante estes anos se viron favorecidos máis 30.000 transportistas autónomos pesados e de 40.000 lixeiros, xa que será sustituído en 2025 por un novo réxime de tributación simplificada conforme o establecido nas Directivas europeas sobre fiscalidade que España debe transpor antes de dita data.

Fin á bonificación do combustible

Por outra parte, o Goberno decidiu poñer fin ao réxime de axudas aos combustibles para os transportistas posto en marcha este ano 2023, que xustifica na contención dos prezos das enerxías nos últimos meses e en que “as previsións de evolución de prezos para 2024 non sexan pesimistas”, así como na necesidade de “non pór en risco a sostenibilidade das finanzas públicas e obxectivos de redución do défice e da débeda pública”. Non obstante, o propio Goberno é consciente da situación de incertidume a nivel internacional continúa, o que podería alterar de novo os prezos.

En consecuencia, tras a supresión da bonificación aos combustibles, este 31 de decembro será o último día en que se aplicará a bonificación dos 5 cts no diésel para os transportistas con vehículos de alta no gasóleo profesional.