Novo prazo para incorporacións na demanda contra o Cártel das Petroleiras como novo reclamante ou incorporar máis litros
  • Co pretexto da difícil situación derivada da guerra en Ucraína, moi probablemente as prácticas ilegais de cártel entre as principais petroleiras españolas intensificaron os seus efectos dende que se iniciou o conflicto bélico.
  • Neste escenario, o Fondo de Litigación contratado por Fenadismer, decidiu abrir unha nova fase para a posible adhesión de novas empresas á demanda colectiva presentada contra as petroleiras. Esta fase tamén inclúe a posibilidade de que as empresas que xa formaban parte da demanda sumen á súa reclamación as facturas correspondentes dos últimos meses.

En qué consiste o Cártel das Petroleiras e por qué se pode reclamar?

A oportunidade de demandar ás petroleiras fundaméntase nas sucesivas resolucións sancionadoras impostas pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia contra as principais petroleiras que operan en España.

En concreto son Repsol, Cepsa e BP, que realizaron prácticas restritivas da competencia ao alterar o prezo final dos carburantes vendidos nas estacións de servizo. Isto permite reclamar o consumo de todos estes anos, por non ter prescrito o dereito a reclamar.

Xa que a reclamación conleva actuacións xudiciais e documentais complexas, e o resultado dependerá do que finalmente resolvan os Tribunais, Fenadismer formalizou no 2020 unha alianza cun Fondo Internacional de Litigación (KPMG) especializado neste tipo de reclamacións que financia íntegramente o proceso.

Quén pode reclamar e contra qué petroleiras?

Poderán reclamar todas aquelas empresas ou autónomos, que tiveran repostado desde 2006 en estacións de servizo mediante tarxetas de combustible de Repsol, Cepsa, BP, Galp, Agip, Shell, Disa e Dipsa.

Para poder formar parte desta reclamación, podes pertencer ao sector do transporte ou a calquera outro sector económico.

Así, nesta 3ª fase poderán entrar:

  1. Empresas que xa se adheriron á demanda nunha fase anterior, achegando as facturas de carburante desde o último período reclamado ata abril de 2023.
  2. Empresas que aínda non se adheriran á demanda polo Cártel das Petroleiras, poderán achegar as súas facturas desde 2006 ata abril de 2023.

Soamente é posible reclamar polos consumos realizados en gasolineiras, non se inclúen depósitos de autoconsumo.

Qué custo ten para unha empresa transportista unirse á demanda?

De igual modo que nas duas fases anteriores, a interposición da demanda por parte de calquer transportista é totalmente gratuíta. Todos os custos (incluídos os xudiciais) son soportados polo Fondo de Litigación. 

Como contraprestación, a cambio de financiar íntegramente todos os custos derivados do proceso (xudiciais, peritaxes, etc.), a empresa reclamante deberá ceder os dereitos da reclamación ao Fondo de Litigación. E, en caso de éxito, éste percibiría aproximadamente o 60% da cantidade gañada no pleito, descontados os gastos do proceso, que xa foron sufragados polo Fondo.

Prazo para unirse á demanda colectiva: 31 de maio 2023

0Dias0Horas0Minutos

FacturaComo continuación ás 2 anteriores demandas interpostas por sobreprezo nos carburantes contra as principais petroleiras que operan no Estado español, o Fondo Internacional de Litigación que leva este procedemento decidiu abrir unha terceira fase. Os datos que ten logo da súa investigación indican de que a concertación de prezos entre as petroleiras continúan, baixo o pretexto da situación internacional derivada da guerra de Ucraína.

As duas fases anteriores foron promovidas a finais de 2020 e mediados de 2022. Xa se incorporaron máis de 4.000 empresas transportistas cuxas demandas actualmente están en estado de tramitación xudicial. Espérase que se poida ditar sentenza nos próximos meses en relación ás indemnizacións esixidas, que alcanzarán os 15.000 euros por camión, máis os intereses legais que correspondan.

Establécese como prazo límite ata o 31 de maio para a comunicar a SINERXÍAS o teu interese firme en participar da demanda e asinar o conseguinte contrato co Fondo Internacional de Litigación.

Qué documentación se debe aportar?

Os novos reclamantes deberán achegar as facturas que teñan de consumo de carburante desde 2006 ata abril de 2023. Os que xa se adheriran ao procedemento nunha fase anterior, as facturas que teñan dende a última reclamación que presentaron ata a actualidade.

As facturas deberán presentarse en formato dixital e ordenadas por petroleira e período, non sendo necesarios os desgloses, simplemente a folla (xeralmente de gasto mensual) na que figura o volume total de litros e máis o importe total.

No caso de querer que che realicemos a xestión co Fondo de Litigación, en SINERXÍAS nos encargamos de preparar toda a documentación necesaria.

(Só novos reclamantes)

A empresa ou autónomo deberá asinar un contrato de cesión da reclamación en favor do Fondo de Litigación, para que poida reclamar no seu nome. Tamén se designará o número de conta bancaria para que se lle realice o abono pertinente cando finalice o proceso xudicial.

(Só novos reclamantes)

  • En caso de persoas físicas (autónomo): copia do NIF, e NIF do/a cónxuxe no suposto de estar casados en réxime de ganaciais.
  • En caso de sociedades: copia do CIF, NIF do representante legal e poderes de representación.

Seguramente che interesen tamén os seguintes temas: