Desde 1 de novembro a DGT deixa de enviar ás persoas xurídicas (sociedades) as notificacións en papel, tendo estas que darse de alta, se aínda non o fixeron, na Dirección Electrónica Viaria da DGT para recibiren telematicamente as notificacións.

DGT dirección electrónica ViariaA partir do 1 de novembro de 2022, a Dirección General de Tráfico (DGT) deixará de enviar
ás persoas xurídicas (sociedades) notificacións en papel correspondentes a posibles multas
de tráfico e pasará a notificalas só de forma electrónica a través da Dirección Electrónica
Viaria (DEV).

Por tanto, aquelas empresas con forma societaria que aínda non o fixeron, deberán darse
de alta na DEV da DGT a través do seguinte enlace da sede electrónica da web da DGT,
sendo para isto necesario dispor do certificado dixital da sociedade en vigor e facilitar
alomenos un correo electrónico e un teléfono móbil onde recibir os avisos das notificacións
pendentes:
https://sedeapl.dgt.gob.es:9443/WEB_NTRA_CONSULTA/suscripcionNostraIdiomaPostback.faces?idioma=es
Para máis información sobre a Dirección Electrónica Viaria (DEV) pode consultarse o
seguinte enlace da sede electrónica da DGT:
https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/direccion-electronica-vial/