A Xunta de Galicia publica a convocatoria de axudas para a promoción do emprego autónomo en Galicia para 2024, que se poderán solicitar a partir do 16 xaneiro por quen cause alta como autónomo entre 30 de setembro de 2023 e o 29 de setembro de 2024.

  • O DOG publica as axudas destinadas a apoiar economicamente a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo e mantemento da súa actividade laboral. 
  • Poderán ser beneficiarias aquelas persoas que causen alta como autónomas ou por conta propia entre o 30 de setembro de 2023 e o 29 de setembro de 2024
  • As axudas poderán solicitarse a partir do próximo 16 de xaneiro.

No DOG de 09/01/2024 publicouse a ORDE do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a promoción do emprego autónomo en Galicia, cofinanciadas polo Programa FSE+Galicia 2021-27 e se procede a súa convocatoria para 2024 (cód. proc. TR341D).

Establécense 2 liñas de axudas compatibles entre si, cuxas características se detallan a seguir.

LIÑA 1:
APOIO NO INICIO DA ACTIVIDADE
LIÑA 2:
SUFRAGAR GASTOS MANTEMENTO
FINALIDADE DA AXUDA
Axudar economicamente a aquelas persoas desempregadas que queiran desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.Sufragar os gastos do mantemento da actividade  das persoas desempregadas que se inician como autónomas, equivalente á contía da cota reducida regulada na Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo, multiplicada por 12, e sempre que se acollan á citada redución.
REQUISITOS XERAIS PERSOAS BENEFICIARIAS
Persoas que causen alta definitiva no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, entre o 30 de setembro de 2023 e o 29 de setembro de 2024, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación que cumpran:

a) Estar inscrita como demandante de emprego nos servizos públicos de emprego, no momento da alta en vida laboral como persoa autónoma ou, no caso de mutualistas, mediante certificado da mutua, carecendo de ocupación efectiva segundo informe de vida laboral da TXSS e atoparse en tal situación na data de inicio da actividade laboral.

b) Ter iniciada a actividade con anterioridade á presentación da solicitude da subvención.

c) Estar de alta no Imposto de Actividades Económicas.

d) Desenvolver a actividade empresarial ou profesional en Galicia (segundo a alta no IAE ou modelo 036 ou 037).

e) Ter domicilio fiscal en Galicia con anterioridade á solicitude da axuda.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA LIÑA
f) Especificamente para a liña 1, non ter ningunha alta anterior como persoa autónoma nos tres anos inmediatamente anteriores á data de publicación desta convocatoria.f) Especificamente para a liña 2, ser persoa autónoma beneficiaria da cota reducida regulada no punto 1 do artigo 38.ter da Lei 20/2007, do 11 de xullo, no momento de presentación da solicitude.
REQUISITOS ADICIONAIS E EXCLUSIÓNS
  • Comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades sen personalidade xurídica de nova creación: As persoas autónomas poderán ser beneficiarias das axudas deste programa cando formen parte de destas entidades, sempre que as soliciten a título persoal. Neste caso, a entidade deberá estar constituída previamente á presentación da solicitude de subvención.
  • Exclusións: Non poderán beneficiarse destas axudas Persoas socias de sociedades mercantís, sociedades laborais e  autónomos colaboradores.
OBRIGAS 
Manter/permanecer de alta no RETA ou mutualidade durante un tempo mínimo de vinte e catro meses, salvo cesamento por causas alleas á súa vontade.
IMPORTE DAS AXUDAS
1. CONTÍA BASE

  • 2.000 €,  desempregados en xeral.
  • 4.000 €, desempregados que cumpran calquera dos seguintes requisitos: menor de 30 anos; desempregado de longa duración, discapacitado ou en situación de dependencia, en risco de exclusión social; emigrante retornado; estranxeiro; ou maiores de 52 anos.

2. CONTÍAS ADICIONAIS (acumutivas nun 15% sobre a contía base): mulleres; con domicilio en concello rural; idade entre 45 e 52 anos; persoa trans; profesións en que a muller estea subrepresentada (inclúida loxicamente a loxística e o transporte).

960 €

O importe da contía da cota reducida regulada no punto 1 do artigo 38.ter da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo, multiplicada por 12, e sempre que se acollan á citada redución.  Este importe vén determinado polo Real Decreto lei 13/2022, do 26 de xullo, polo se establece un novo sistema de cotización para os traballadores autónomos e se mellora a protección por cese de actividade).

TIPOLOXÍA  
Axudas en concorrencia non competitiva, suxeita ao réxime de mínimis.