O Goberno prorroga o desconto de 20 céntimos para o transporte profesional para o 1º trimestre de 2023 e fíxao de 10 céntimos para o 2º trimestre.

  • camion repostandoEstablécese ata marzo a bonificación para o sector de 20 cts/litro e fíxase unha rebaixa de 10 cts/litro para o segundo trimestre de 2023, sen prexuízo de que se realice un seguimento da medida.
  • A axuda por cada litro de gasóleo consumido abonarase ao remate de cada mes de aplicación, xunto a devolución parcial do imposto sobre hidrocarburos. Por outra banda, a parte do sector que non se pode beneficiar da devolución do gasóleo profesional percibirá a axuda nun único pagamento, estimándose un determinado consumo por cada tipo de vehículo entre 1 de xaneiro e 30 de xuño de 2023.

Onte mércores 28 de decembro publicouse no BOE o Real Decreto-lei 20/2022, de 27 de decembro, coas medidas adoptadas para dar resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína. De entre as medidas que se recollen neste Real Decreto-Lei inclúense as bonificacións no gasóleo para os profesionais do sector do transporte por estrada, establecéndose que só poderá ser beneficiario de axudas a empresa transportista (sociedade mercantil ou persoa física) respecto dos vehículos que teña con autorización de transporte público de mercadorías ou viaxeiros en vigor. Por tanto, non poderán acceder á axudas os vehículos de transporte privado.

O importe exacto das bonificacións, en función do tipo de vehículos, será o seguinte:

1. CAMIÓNS DIÉSEL DE MMA IGUAL OU SUPERIOR A 7,5 TN, AUTOBUSES E TAXIS (AGÁS RESIDENTES EN CANARIAS, CEUTA OU MELILLA)

  • O importe da axuda, que se cobrará mensualmente, será de 20 céntimos por litro polas repostaxes de gasóil realizadas entre 1 de xaneiro e 31 de marzo, e de 10 céntimos por litro polas realizadas entre 1 de abril e 30 de xuño. Esta axuda obterase adicionalmente aos 4,9 céntimos por litro aos que ten dereito por gasóleo profesional.
  • Para percibir a axuda, os seus titulares deberán estar de alta no Censo do Gasóleo Profesional da Axencia Tributaria e só darán dereito a axuda os litros repostados con tarxetas de carburante ou en depósitos de uso propio autorizados para gasóleo profesional.
INDISPENSABLE

ESTAR DE ALTA NO CENSO DE GASÓLEO PROFESIONAL DA AEAT

IMPORTANTÍSIMO

VERIFICAR QUE A RELACIÓN DE MATRÍCULAS DE ALTA NO CENSO DA AEAT ESTÁ ACTUALIZADA

  • Tramitación adicional: a empresa transportista deberá presentar unha declaración responsable a partir do 31 de xaneiro de 2022 conforme o modelo que publicará a Axencia Tributaria) declarando que se viu afectado polas consecuencias derivadas da invasión de Ucraína, indicar calquera outras axudas que tivera recibido en aplicación do Marco Temporal Europeo pola guerra de Ucraína, e, así mesmo, identificar as empresas coas que estea vinculada e asociada ( é dicir, aquelas empresas sobre as que teña un control sobre o seu accionariado ou os seus órganos de goberno).
  • Ademais, no caso de que o importe das axudas que reciba supere a contía máxima permitida (actualmente establecida en 500.000 euros) deberá presentar outra declaración responsable das axudas recibidas en aplicación do Marco Temporal Europeo pola guerra de Ucraína) e as relativas aos mesmos custos subvencionables que tiveran recibido de conformidade coos Regulamentos de mínimis ou polas axudas da COVID-19.
  • No caso de autónomos ou sociedades que teñan vehículos dos citados anteriormente e outros vehículos con distinta tonelaxe ou ben propulsados por outras enerxías, ademais de recibir as axudas conforme ao exposto anteriormente, deberá solicitar as axudas que se expoñen no punto seguinte.

2. CAMIÓNS E FURGÓNS DIÉSEL DE MMA INFERIOR A 7,5 TN, CAMIÓN DE CALQUERA TONELAXE OU AUTOBUSES OU TAXIS PROPULSADOS POR GNC, GNL OU GLP, VTCS E AMBULANCIAS PROPULSADAS POR DIÉSEL OU GAS, E TITULARES DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE RESIDENTES EN CANARIAS, CEUTA OU MELILLA

  • A axuda total calcularase en función do nº de vehículos e tipo de autorización de transporte que se posúa a emprresa, cos seguintes importes:
Por cada vehículoImporte
Mercadorías pesado. MDPE con MMA≥7,5 Tn e combustible GLP, GNC ou GNL3.690 €
Mercadorías pesado. MDPE con MMA ≥ 7,5 Tn, combustible gasóil e domiciliado en Canarias, Ceuta ou Melilla.2.700 €
Mercadorías pesado. MDPE con MMA < 7,5 Tn1.000 €
Mercadorías lixeiro. MDLE450 €
Ambulancia VSE450 €
Taxis. VT con tipo de combustible GLP, GNC ou GNL.410 €
Taxis. VT con tipo de combustible gasóil e domiciliado en Canarias ou taxis domiciliados en Ceuta ou Melilla300 €
Vehículo aluguer con condutor. VTC.300 €
Autobús. VDE e combustible GLP, GNC ou GNL2.050 €
Autobús. VDE e combustible gasóil e domiciliado en Canarias, Ceuta ou Melilla1.500 €
Autobús urbán conforme á clasificación por criterios de utilización do Regulamento Xeral de Vehículos e combustible GLP, GNC ou GNL2.050 €
Autobús urbán conforme á clasificación por criterios de utilización do Rgto. Xeral de Vehículos, combustible gasóil e domiciliado en Canarias, Ceuta ou Melilla1.500 €
  • Tramitación: Deberá presentarse unha solicitude de axuda ante a Axencia Tributaria a partir de 1 de abril (data límite: 31 de maio de 2023) semellante ás presentadas en abril e agosto deste ano, realizándose ademais unha declaración responsable conforme ao modelo que publicará a Axencia Tributaria, na que o titular declarará que se viu afectado polas consecuencias derivadas da invasión ucraína, indicando así mesmo calqueroutras axudas que tivera recibido en aplicación do Marco Temporal Europeo pola guerra de Ucraína, e identificando ás empresas coas que estea vinculado e asociado.
  • Ademais,  no caso de que o importe das novas axudas que reciba superen a contía máxima permitida (actualmente establecida en 500.000 euros) deberá presentar outra declaración responsable das axudas recibidas en aplicación do Marco Temporal Europeo pola guerra de Ucraína e as relativas aos mesmos custos subvencionables que tiveran recibido de conformidade cos Regulamentos de mínimis ou polas axudas da COVID-19.