Ao Programa “Impacto Autónomo” da Xunta que concede unha nova axuda de entre 800€ e 1.500€ a autónomos e microempresas poderán acollerse os transportistas que cumpran os requisitos que se esixen

 • Poden beneficiarse desta axuda directa os transportistas autónomos e do resto de sectores económicos cuns rendementos netos e actividades económicas en 2021 entre 10.000 € e 30.000 €, e as microempresas (sociedades) cunha facturación no 2021 entre 50.000 € e 750.000 €.
 • O prazo de presentación de solicitudes comeza o luns día 9 de xaneiro.

Programa Impacto Autonomo Xunta

O Programa “Impacto Autónomo” é unha axuda da Xunta de Galicia ás persoas traballadoras autónomas e microempresas para facer fronte á situación económica xerada pola suba dos custos en materias primas e subministracións, que afectan e condicionan a súa actividade económica, cuxas caractacterísticas son:

PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMASMICROEMPRESAS
(SOCIEDADES)
BENEFICIARIOS
 • Autónom@s de alta no RETA, no Réxime de Traballadores do Mar por conta propia ou as persoas mutualistas.
 • Autónom@s de tempada de alta ou situación asimilada no momento da presentación da solicitude e que teñan estado de alta un mínimo de 4 meses e un máximo de 9 meses no 2021 e no 2022.
As microempresas, sociedades cooperativas e demais sociedades de economía social, comunidades de bens ou sociedades civís, de menos de 10 traballadores.

As persoas autónomas que sexan, a súa vez, autónomas societarias só poderán presentar unha solicitude.

REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS
 • Ter de alta RETA ou mutualidade correspondente mínimo 6 meses ininterrompidos, antes da publicación desta axuda.
 • Domicilio fiscal en Galicia.
 • Ter declarados uns rendementos netos entre 10.000 € e 30.000 € no ano 2021.
 • Domicilio fiscal en Galicia.
 • Ter declarada unha facturación non superior aos 750.000 € no ano 2021.
ESTABLECEMENTO ABERTO AO PÚBLICOAs persoas ou sociedades que desenvolvan a actividade en establecementos fixos abertos ao público, o establecemento deberá estar aberto ao público durante os 6 meses posteriores á publicación desta axuda.
IMPORTE DA AXUDA
 1. ESTIMACIÓN OBXECTIVA (MÓDULOS): 800 €
 2. ESTIMACIÓN DIRECTA
  1. Con rendementos netos entre 10.000 € e ata 20.000 € en 2021: 1.500 €
  2. Con rendementos netosentre 20.001 € e 30.000 €  no 2021: 1.200 

O importe será do 50% cando no acredite 12 meses completos de actividade en 2021 ou se trate de autónom@s de tempada.

 1. Cunha facturación entre 50.000 € e 250.000 € en 2021: 1.500 €
 2. Cunha facturación entre 250.001 € e 750.000 € en 2021: 1.200 €

O importe será do 50% cando no acredite 12 meses completos de actividade en 2021.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
 • Modelo 100 do IRPF do 2021
 • No caso de mutualistas, acreditación de alta na mutualidade do colexio profesional ou entidade correspondente
 • Modelo 200 do Imposto de Sociedades do 2021 
OBRIGOS DOS BENEFICIARIOSManter a actividade económica e a alta no RETA, no Réxime Especial do Mar por conta propia ou como mutualista un mínimo de 6 meses desde a publicación desta axudaManter a actividade económica un mínimo de 6 meses desde a publicación desta axuda.
PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDESDo 09/01/2022 ao 09/02/2022.