O Reino Unido esixe desde 1 Outubro unha declaración IMI de desprazamento para poder realizar operacións de cabotaxe no país

Desde 1 de outubro é obrigatorio levar a bordo do camión a declaración IMI de desprazamento en Reino Unido para poder realizar operacións de cabotaxe no seu territorio. Ademais, é intención das autoridades británicas impor sancións a aquelas empresas que non cumpran con isto.
Deste xeito, a DVSA (Axencia de Normas para Condutores e Vehículos) comezará a aplicar a normativa sobre declaración de desprazamento para os condutores de camións, que é a mesma que se aplica na UE, e responsabilizarase do control das operacións de empresas de transporte que realicen servizos entre puntos de carga e descarga no Reino Unido.

A declaración de desprazamento deberá realizarse conforme o procedemento normalizado establecido pola Unión Europea a raíz da aprobación da Directiva 1057/2020, que establece a obrigatoriedade de presentar unha declaración de desprazamento ás autoridades competentes da UE para os condutores/as profesionais que realicen transporte internacional por estrada, derrogándose deste xeito todas as normas anteriores establecidas por determinados Estados membros, relativas á comunicación do desprazamento dos condutores/as que realizan transporte internacional.

Convén recordar que esta Directiva 1057/2020 entrou en vigor en febreiro de 2022 e establece a obrigatoriedade de comunicar os desprazamentos que un condutor/a profesional realice, para os servizos de transporte de cabotaxe e mais de transporte internacional por estrada non bilaterais (nota: entenderase por “non bilateral”, aquel transporte que se realiza entre dous países distintos, non sendo ningún dos dous o país de residencia da empresa de transporte). Fican excluídos de teren que facer esta comunicación os condutores autónomos.

Ademais, coa entrada en vigor desta nova norma creouse procedemento único e común para todos os países para a comunicación do desprazamento internacional, a través dunha plataforma web creada ao efecto: https://www.postingdeclaration.eu/landing

Estas declaracións de desprazamento teñen unha duración/validez máxima de 6 meses, debendo por tanto renovarse ao remate do seu período de vixencia, a través desa mesma plataforma web.