Protocolo de prevención e actuación fronte o acoso sexual e por razón de sexo

Implántanse os primeiros Protocolos fronte o Acoso Sexual e por Razón de Sexo en pequenas empresas do sector do TRANSPORTE

Sinerxías está a ser pioneira en Galicia na implantación do Protocolo fronte o Acoso Sexual e por Razón de Sexo en empresas do sector do transporte, obrigatorios para todas as empresas independentemente do seu tamaño e sector de actividade.

En qué consiste o Protocolo de Prevención e Actuación fronte o Acoso Sexual

Todas as empresas, independentemente do seu tamaño e sector de actividade, teñen a obriga legal de promover condicións de traballo que eviten o acoso sexual e o acoso por razón de sexo, arbitrando procedementos específicos para a súa prevención, así como para dar cauce a denuncias ou reclamacións.

Así se recolle na Lei 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes e o Real Decreto 901/2020, de 13 de outubro, que regula os Plans de Igualdade. Establecéndose tamén que estes Plans só son obrigatorios en empresas a partir de 50 traballadores.

A aprobación dun protocolo para a prevención e actuación fronte o acoso sexual e por razón de sexo supón para unha pequena empresa, alomenos, o desenvolvemento das seguintes actuacións:

 1. Favorecer a participación dos traballadores/as no proceso de elaboración e implantación.
 2. Formalizar un compromiso efectivo de tolerancia cero da empresa e dos traballadores/as ante o acoso, que non só deberá alcanzar tamén a clientes, provedores e colaboradores.
 3. Definir as medidas preventivas, proactivas e reactivas ante o acoso.
 4. Establecer o procedemento de actuación ante situacións de acoso, que inclúe a xestión de queixas, denuncias e demais.
 5. Información e formación ao persoal da empresa.

Por conseguinte, as pequenas e medianas empresas e os autónomos do sector do transporte non son unha excepción e tamén deberán aprobar e implantar un Protocolo para a prevención e actuación fronte o acoso sexual e por razón de sexo. Coa dificultade engadida para as empresas transportistas de que os seus traballadores son extraordinariamente móbiles, feito que dificulta a información e formación que se lles debe proporcionar a éstes, a súa participación, a xestión de queixas e denuncias, e mesmo o establecemento efectivo de medidas fronte o acoso.

Sinerxías é pioneira en implantación de Protocolos fronte o Acoso no sector do Transporte

Sinerxías está a ser pioneira en Galicia na implantación de Prococolos para a prevención e actuación fronte o acoso sexual e por razón de sexo en pemes do sector do transporte. Así, entre empresas transportistas e cooperativas de transporte galegas xa son dez os Protocolos implantados polo Departamento de Prevención de Sinerxías no que vai de primeiro semestre de 2023.
Xa que logo, as empresas transportistas interesadas na implantación do Prococolo para a prevención e actuación fronte o acoso sexual e por razón de sexo poden contactar con Sinerxías para faceren efectivo este proceso dun xeito áxil, rápido e cómodo.

En qué consiste o Protocolo de Prevención fronte o Acoso Sexual e por Razón de Sexo

Protocolo de prevención e actuación fronte o acoso sexual e por razón de sexoA existencia dun protocolo fronte o acoso sexual e o acoso por razón de sexo, mostra ás traballadoras e traballadores o compromiso da empresa contra estas formas de violencia, sensibiliza á plantilla e clarifica a tutela preventiva fronte o acoso, ó tempo que garante unha vía interna confidencial e de rápida resolución, erradicación e reacción fronte a este tipo de condutas.

Implantar o Protocolo, e informar ao persoal da organización axuda a previr condutas constitutivas de acoso, a tratar correctamente unha situación destas caractarísticas e facilita a súa eliminación do ámbito da empresa.

No momento en que unha empresa adopta o Protocolo para a prevención e actuación fronte o acoso, está manifestando a súa tolerancia cero fronte á concurrencia na súa organización e nas súas dependencias, de condutas consitutivas de fustrigación do acoso por razón de sexo ou sexual.

Ademáis, garante o cumprimento da norma.

O protocolo para a erradicación do acoso aplícase á completa totalidade do persoal da empresa, independientemente dos centros de traballo, da categoría profesional dos empregados, da forma ou do lugar onde prestan os seus servizos.

Tamén resulta de apliación a aquelas persoas que, non tendo unha relación laboral coa empresa, prestan os seus servizos ou colaboran coa organización como por exemplo persoal en formación, prácticas ou voluntariado.

O tempo de vixencia do Protocolo se establecerá no Plan de Igualdade da empresa, si o hai. No caso de contar con Plan de Igualdade, se realizará de forma periódica por una comisión de seguimento, xunto coa representación legal dos traballadores, realizando unha avaliación intermedia e outra ó finalizar o tempo de duración do Protocolo.

As empresas de transporte de menos de 50 empregados non están obrigadas legalmente a contar con un Plan de Igualdade, polo que o habitual é que non o teñan. Por iso, é necesario contar con unha empresa externa que realice as avaliacións necesarias. Se recomenda que non supere os catro anos.

Sinerxías pode realizar esta función por ti.

 1. Fomentar a cultura preventiva do acoso sexual e por razón de sexo en todos os ámbitos e estamentos da organización.
 2. Manifestar a tolerancia cero da empresa fronte a situacións de acoso sexual e por razón de sexo que podan detectarse na organización.
 3. Facilitar a identificación das conductas que constitúen acoso, nas súas distintas modalidades: ataques con medidas organizativas, actuacións de illamento, actividades que afecten á saúde física ou psicolóxica das persoas, ataques á vida privada, á reputación persoal ou profesional, acoso ou chantaxe sexual, acoso ambiental.
 4. Implantar un procedemento sinxelo, rápido e accesible de queixa ou denuncia que garante a confidencialidade das persoas que están sufrindo a situación a posibilidade de expresarse e expoñer a súa realidade.
 5. Investigar internamente de maneira áxil, rápida e confidencial as denuncias para precisar se na empresa se produxo unha situación de estas características.
 6. Sancionar, si é oportuno, á persoa agresora e resarcir á vítima.
 7. Apoiar á persoa que sufriu acoso para evitar unha revictimización e facilitarlle o acompañamento psicolóxico e social que precise.

O documento do Protocolo debe recoller en todo caso:

 1. Declaración de principios, definición de acoso sexual e acoso por razón de sexo. Identificación de condutas que podan ser constitutivas de acoso.
 2. Procedemento de actuación fronte o acoso para dar cauce ás queixas ou denuncias que puideran producirse, medidas cautelares e/ou correctivas aplicables.
 3. Identificación das medidas reactivas fronte o acoso e, no seu caso, o réxime disciplinario.

Este procedemento debe rexirse polos seguintes principios, que deberán ser observados en todo momento:

 1. Prevención e sensibilización do acoso sexual e por razón de sexo. Información e accesibilidade dos procedementos e medidas.
 2. Confidencialidade e respecto á intimidade e dignidade das persoas afectadas.
 3. Respecto ao principio de presunción de inocencia da suposta persoa acosadora.
 4. Prohibición de represalias da suposta vítima ou persoas que apoien a denuncia.
 5. Dilixencia , celeridade, seguridade, coordinación e colaboración no procedemento.
 6. Garantía dos dereitos laborais e de protección social das vítimas.
 7. Investigación exhaustiva dos feitos, confidencial e basada nos principios de contradicción e oralidade, que se resolverá tras escoitar ás persoas afectadas e garantindo a imparcialidade de calquera actuación.
 8. Garantía de actuación adoptando as medidas necesarias, incluidas no seu caso, as de carácter disciplinario, contra a persoa ou persoas cuxas condutas de acoso resulten probadas.
 9. Resarcemento á persoa acosada e protección da súa saúde psicolóxica e física.
 10. Enfoque de xénero e de dereitos humáns durante todo o procedemento.

Para previr e evitar as situacións de violencia e acoso, a empresa deberá comunicar a adopción do Protocolo a todas as persoas que prestan servizos na organización. O que pode facerse a través de correo electrónico, publicándoo na web, na intranet, no tablón de anuncios, por escrito, ou calquer outro medio que sirva para dar a coñecer tanto a súa existencia como o seu coñecemento.

Asímesmo, a organización debe realizar accións formativas periódicas, xornadas, campañas de sensibilización, etc.

Seguramente che interesen tamén os seguintes temas: