Requisitos a cumprir en 2023 ante a Axencia Tributaria polos transportistas beneficiarios do gasóleo profesional

  1. Como cada ano, os transportistas beneficiarios do gasóleo profesional teñen a obriga de declarar os quilómetros anuais dos vehículos con data límite o 31 de marzo.
  2. A tal efecto, previamente hai que estar dado de alta no Censo do Gasóleo Profesional da Axencia Tributaria e manter actualizada en todo momento a relación de vehículos da empresa de MMA superior a 7,5 Tn.
  3. Consecuencia da bonificación aos combustibles aprobada polo Goberno en decembro, o importe a devolver entre 1 de xaneiro e 31 de marzo increméntase ata os 24,9 céntimos por litro de gasóleo consumido e 14,9 céntimos entre 1 de abril e 30 de xuño de 2023.
  4. Pero para poder beneficiarse desta bonificación adicional do 1º semestre de 2023, é preciso facer a partir de 31 de xaneiro un trámite adicional a través de web da Axencia Tributaria, asinando unha serie de declaracións formais.
  5. Empresas e cooperativas titulares de depósitos de gasóleo de consumo propio deben comunicar mensualmente, na primeira semana do mes, os litros consumidos.
camion_repostando

camion_repostando

Como cada ano, os transportistas dados de alta no Censo de Beneficiarios do Gasóleo Profesional da Axencia Tributaria (AEAT) teñen a obriga de formalizar a esta antes do 31 de marzo a declaración anual de quilómetros recorridos no ano anterior polos vehículos rexistrados no Censo beneficiarios da devolución durante 2022 de 4,9 céntimos en litro do imposto de hidrocarburos que agora se realiza con periodicidade mensual (antes trimestral). Hai quw recordar que a cantidade a devolver (estes 4,9 céntimos) é a resultante da diferenza impositiva do gasóleo de particulares co gasóleo profesional para o transporte.

Como é sabido, a norma comunitaria do gasóleo profesional establece que a devolución está limitada en vehículos destinados ao transporte de mercadorías a aqueles cuxa masa máxima autorizada supere as 7,5 toneladas e a un máximo de 50.000 litros/ano por vehículo.

Así mesmo, a empresa debe estar dada de alta no Censo da AEAT, manter sempre actualizada a relación de matrículas da empresa e suministrar o carburante en estacións de servizo a través de tarxetas de carburante válidas para gasóleo profesional, ou ben mediante unha unidade de subministro propio debidamente legalizada e informatizada que permita a comunicación de litros por vehículo á AEAT.

Como novidade neste ano 2023, aos referidos 4,9 céntimos en litro hai que engadirlles a nova bonificación aos combustibles para o sector do transporte por estrada aprobado polo Goberno a finais do mes de decembro a través de Real Decreto-Lei 20/2022, para compensar o elevado prezo do petróleo durante este ano consecuencia da guerra de Ucraína, polo que o importe total a devolver será de 24,9 céntimos por litro entre 1 de xaneiro e 31 de marzo e de 14,9 céntimos de 1 de abril a 30 de xuño. Por tanto, dito importe será ingresado mensualmente pola AEAT mediante transferencia na conta bancaria designada por cada transportista.

.

Bonificación extraordinaria 1º semestre 2023

Agora ben, os transportistas autónomos ou sociedades que desexen recibir a bonificación adicional de 20 céntimos no 1º trimestre de 2023 e 10 céntimos no 2º, deberán facer a partir de 31 de xaneiro unha comunicación telemática a través da web da AEAT asinando varias declaracións:

  • Declaración responsable de verse afectado economicamente pola guerra de Ucraína.
  • Declaración sobre outras axudas recibidas como consecuencia da guerra de Ucraína.
  • Por último, só no caso a empresa teña vinculación con outras empresas, deberá asinarse unna terceira declaración identificando as empresas coas que estea vinculada ou asociada.

.

Depósitos de consumo propio: comunicación mensual

Como se indicou máis arriba, a Orde HFP/941/2022, de 3 de outubro, modificou o procedemento de devolución do gasóleo profesional, acordándose que a devolución pola AEAT se fixera mensualmente no canto de trimestralmente, tal como se viña facendo desde sempre.

Como consecuencia desta redución do prazo, no caso de empresas de transporte e cooperativas que teñan depósitos propios de autoconsumo están obrigadas a comunicar mensualmente os litros á Axencia Tributaria, non cada de 3 meses como se facía antes, en concreto no prazo dunha semana desde o remate de cada mes, tal como recolle expresamente a citada Orde.