O Ministerio de Transportes comeza a sancionar de oficio aos pagadores de transporte que incumpren o prazo máximo de 60 días

Imagen de SancionCos datos substraídos da documentación mercantil que se lle está esixindo achegar ás empresas transportistas nos requirimentos ordinarios que o Ministerio de Transportes remite de forma regular a estas, comezou a notificar procedementos sancionadores a empresas contratadoras de transporte que incumpren o prazo máximo de pagamento de 60 días.

Empresas cargadoras, axencias, operadores e empresas de transporte contratadoras de servizos de transporte están comezando a recibir notificacións de inicio de procedementos sancionadores por incumprimento dos prazos máximos de pagamento aos transportistas que efectivamente prestaron eses servizos.

Tal como se pode ollar na notificación de inicio de procedemento sancionador que se mostra como exemplo na folla anexa, o Ministerio de Transportes analiza e procesa os datos recibidos do tráfico mercantil das empresas transportistas ás que previamente lles remitiu un requirimento ordinario de achega de documentación (enténdase inspección ordinaria). Desde xeito, cotexa as datas das facturas emitidas requeridas nesa inspección coas datas dos correspondentes xustificantes de pagamento e identifica os pagamentos que vulneran o prazo máximo permitido.

Literalmente, as notificacións recibidas din:

Da análise da documentación presentada, detectouse que facturas emitidas pola empresa TRANSPORTES XXXXX SL en concepto de servizos de transporte de mercadorías prestados por empresas de transporte no mes de DECEMBRO de 2021 abonáronse incumprindo o límite máximo legal de pagamentoo no dispositivo de 60 días naturais previsto no artigo 4 da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais no pagamento do prezo do transporte nos contratos de transporte de mercadorías por estrada, cando o obrigado ao pagamento non sexa un consumidor e o prezo do transporte sexa igual ou inferior a 3.000 euros”.

En consecuencia, conforme o art. 143 da Lei 16/1987, de 30 de xullo, de Ordenación dos Transportes Terrestres (LOTT), estas infraccións dan lugar a unha sanción por importe de 801 €.

Tal como se recolle no art. 4 da Lei 3/2004, de 29 de decembro, o prazo máximo de pagamento en todos casos será de 60 días naturais despois da data de recepción das mercadorías ou prestación dos servizos. Por tanto, non son 60 días desde a data da factura senón desde a data de realización do transporte.

E no caso habitual dunha factura mensual con todos os servizos prestados a unha empresa nun determinado mes, será a data media do período, é dicir, o día 15 dese mes.

Literalmente, o artigo 4 a Lei 3/2004 di o seguinte:

«1. O prazo de pagamento que debe cumprir o debedor, se non tivera fixado data ou prazo de pagamento no contrato, será de trinta días naturais despois da data de recepción das mercadorías ou prestación dos servizos, inclusive cando tivera recibido a factura ou solicitude de pagamento equivalente con anterioridade.

Os provedores deberán facer chegar a factura ou solicitude de pagamento equivalente aos seus clientes antes de que se cumpran quince días naturais a contar desde a data de recepción efectiva das mercadorías ou da prestación dos servizos.

Cando no contrato se tivera fixado un prazo de pagamento, a recepción da factura por medios electrónicos producirá os efectos de inicio do cómputo de prazo de pagamento, sempre que estea garantida a identidade e autenticidade do asinante, a integridade da factura, e a recepción polo interesado.

2. Se legalmente ou no contrato se estableceu un procedemento de aceptación ou de comprobación mediante o cal deba verificarse a conformidade dos bens ou os servizos co disposto no contrato, a súa duración non poderá exceder de trinta días naturais a contar desde a data de recepción dos bens ou da prestación dos servizos. Neste caso, o prazo de pagamento será de trinta días despois da data en que ten lugar a aceptación ou verificación dos bens ou servizos, inclusive anque a factura ou solicitude de pagamento se tivera recibido con anterioridade á aceptación ou verificación.

3. Os plazos de pagamento indicados nos apartados anteriores poderán ser ampliados mediante pacto das partes sen que, en ningún caso, se poida acordar un prazo superior a 60 días naturais

4. Poderán agruparse facturas ao largo dun período determinado non superior a quince días, mediante unha factura comprensiva de todas as entregas realizadas en dito período, factura resumo periódica, ou agrupándoas nun único documento a efectos de facilitar a xestión do seu pagamento, agrupación periódica de facturas, e sempre que se tome como data de inicio do cómputo do prazo a data correspondente á metade do período da factura resumo periódica ou da agrupación periódica de facturas de que se trate, segundo o caso, e o prazo de pagamento non supere os sesenta días naturais desde esa data.»