Consecuencias do adianto das eleccións 23J sobre os proxectos normativos de transportes

Consecuencias do adianto das eleccións 23J sobre os proxectos normativos vencellados ao transporte

O adianto das eleccións 23J acordado polo Goberno paraliza os proxectos de lei que se estaban a tramitar actualmente nas Cortes, algunha das cales afectaba ao sector do transporte, así como algunhas das medidas comprometidas polo Ministerio de Transportes.

Non obstante, ata as eleccións do 23 de xuño o Goberno continúa con plenas funcións e podería aprobar determinadas normas, como a modificación de pesos e dimensións, e inclusive medidas con rango de lei a través de Decreto-Lei en caso de necesidade urxente.

Proxectos de Lei que decaen

A disolución das Cortes Xerais do Estado, acordada polo Presidente de Goberno foi publicada no BOE o día 30 de maio, co obxecto de adiantar as eleccións xerais para o 23 de xullo. Esta decisión afecta directamente á aprobación de máis de 60 proxectos de lei que na actualidade se estaban a tramitar, que decaen automáticamente toda vez fican disoltas as Cámaras. Varios destes proxectos de lei afectaban parcial ou troncalmente ao sector do transporte por estrada.

Proxecto de Lei de Mobilidade Sostible

Neste sentido, hai que destacar o Proxecto de Lei de Mobilidade Sostible que, entre outras cuestións, regulaba o prazo de utilización obrigatoria da documentación de transporte en formato electrónico, así como a introdución das peaxes polo uso das autovías e vías de alta capacidade, ou o posible establecemento de taxas por parte dos concellos polo acceso ás cidades.

Este proxecto normativo establece, un marco de regulamentación para o transporte e a mobilidade defendendo que a mobilidade é un dereito de toda a cidadanía e un elemento de cohesión social que contribúe ao mantemento do Estado de Benestar, unha mobilidade limpa e saudable, cun sistema tecnolóxico e innovador que permita realizar mellores inversións.

Propón a creación de diferentes figuras que faciliten a coordinación entre as diferentes administracións, como son o Sistema Nacional de Mobilidade Sostible, e o Foro Administrativo de Mobilidade Sostible.

En concreto, no ámbito do transporte de mercadorías, a Lei recoñece o transporte como un servizo indispensable para a sociedade, tal e como se puxo de manifesto durante a crise sanitaria, debido á súa relevancia no sostemento da actividade económica.

Ademáis, as empresas do sector transporte, deberán establecer os mecanismos necesarios para calcular a súa pegada de carbono, comunicala e impulsar sistemas de xestión ambiental e enerxética.

Decreto-Lei 14/2022 – Lei de Cadea de Transporte

Así mesmo, decae o proxecto de lei de convalidación do Decreto-Lei 14/2022, de medidas de sustentabilidade económica no ámbito do transporte. Que inclúe diferentes medidas relativas á regulación sobre a Lei de Cadea de Transporte, que foi aprobada no mes agosto do ano pasado e que, entre outras, recollía a prohibición da contratación por debaixo dos costes de explotación.

Para realizar esto, a Lei de Cadea de Transporte establece varias ramas de traballo:

  1. A obrigatoriedade de firmar un contrato por escrito que rexistre todos os custos e portes, – sempre que o prezo do transporte sexa superior a 150 euros.- E que reúna todos os detalles que definan o traballo, que ben se poden recoller na carta de porte. Pretende deste xeito, impedir situacións de abuso, asegurar a rendabilidade mínima da actividade e garantir un emprego xusto da subcontratación. 
  2. Axudas directas, que axuden a soportar a subida de prezos dos carburantes ao tecido empresarial do sector transporte. 
  3. Medidas que encamiñen o sector cara o máximo aforro e a eficiencia enerxética. 
Camión sostenible

Qué se podería aprobar antes das eleccións 23J?

En troques, a disolución do Parlamento non limita as funcións executivas do Goberno, que segue actuando con plena capacidade ata as eleccións do 23 de xullo, incluso aprobando novas medidas vía Decreto-lei en caso de que se acreditaran circunstancias de extraordinaria e urxente necesidade, como poderían ser novas axudas ao sector do transporte en caso de que a situación de inestabilidade internacional pola guerra de Ucraína impactara novamente no combustible.

Modificación dos pesos e dimensións

No relativo á modificación prevista dos pesos e dimensións para os vehículos de transporte de mercadorías, cuxa aprobación se realiza mediante simple Orde Ministerial, o Ministerio de Transportes, xunto con Interior e o de Industria, teñen bastante traballo avanzado necesario para a súa aprobación, polo que non se descarta que dita Orde puidera chegar a publicarse antes das eleccións.

Recordamos que este proxecto ten como obxectivo armonizar as normativas nacionais sobre pesos e dimensións facilitando o transporte transfronterizo entre estados membro da Unión Europea. A modificación admitiría as 44 toneladas, os sistemas modulares europeos de 25,25 metros e 60 toneladas e unha lonxitude para portavehículos de 20,75 metros en carga.

O MITMA introduciría estos cambios de maneira progresiva durante os próximos dous anos, así como a simplificación para acceder ás autorizacións de megacamións e duotrailers.

Tempo necesario para a tramitación

Por último, non é posible a aprobación dalgúns compromisos adquiridos polo Ministerio co sector por falta de tempo material para a súa tramitación, como é o caso da regulación da subcontratación na actividade do transporte ou a redución das cotizacións laborais das empresas transportistas.

Existen antecedentes, como a aprobación dos megatrailers uns días antes das eleccións xerais de 2015, polo que permaneceremos atentos a calquer avance nos proxectos normativos do sector transporte por parte do Goberno.

Seguramente che interesen tamén os seguintes temas: